DaMage

Vytlač príspevok
Odporuč príspevok
Bookmark and Share PRIDAŤ NA VYBRALI.SME.SK

Ako vytvorit vlastny dizajn na blog

Dlhoočakavaný článok je tu. Snažil som sa ho napísať pre laikov. Tak čitajte a tvorte.

Upozornenie:
Kvalita dizajnu blogu vypovedá o jeho tvorcovi, preto zvážte Váš dizajn.
Pri tvorbe dizajnu by ste nemali porušiť autorské práva (napr. využiť v dizajne cudzie obrázky bez súhlasu autora alebo vlastníka).

Viditeľný vzhľad (dizajn) blogu pozostavá zo 4 súborov (v skutočnosti ich je viac - ale funkciu nepoznám). Sú to tri obrázky a jeden súbor so štýlom (CSS). Tento návod som sa rozhodol písať pre menej skusených, preto na zmenu vzhľadu podľa neho netreba ovládať CSS. Všetko potrebné sa dozviete v článku.

Dizajn budeme vytvárať editáciou existujúceho. Súbory potrebné na vytvorenie dizajnu môžete stiahnuť z
http://www.gk2-po.sk/~tkacik3d/download/blog-desing-tutorial.zip
(založené na mojom dizajne. Niekoré možnosti dizajnu, napr. rôzne zafarbenie časti počítadiel, nie sú pristupné v tejto verzii môjho CSS, pretože som sa ho snažil zjednodušiť, aj tak sa na blog.sk nevyuživajú. Editáciou pôvodnych CSS z blog.sk by sa dali dosiahnuť lepšie vysledky - ale je to zložitejšie a možno aj zbytočne.)

Súbory z ktorých dizajn pozostáva:

 • top.jpg alebo top.gif - horný obrázok, rozmery okolo 760 pixelov (šírka) x 150 pixelov (výška) - tie používam ja.
 • bg.gif - pozadie blogu, rozmery: šírka ako u horného obrázka a výška - podľa vzoru kt. sa bude opakovať. Šírka obrázka je preto rovnaká ako u horného, pretože súčasťou tohto obrázka sú aj zvislé čiary ohraničujúce stránku a oddeľujúce menu od článku. Umiestnené sú (v ukažkovom dizajne) na vodorovnych polohach 0,170,760 (v prípade, že by bolo menu naľavo) alebo 0,590,760 (ak je menu napravo).
 • menu.gif - pozadie názvu hlavných tém v blogu (napr. ARCHÍV)
 • blog.css - súbor s definíciou štýlov resp. dizajnu. Je to asi najdôležitejší súbor pri dizajne.

Tvorbu obrázkov nebudem v tomto návode rozoberať. Na tvorbu obrázkov odporučam pokročilejší grafický editor ako je Adobe Photoshop, Corel PhotoPaint (komerčné produkty), The GIMP (voľne šíriteľný, moja osobný favorit), alebo iný, ktorý preferujete. Ak sa Vám zdá editácia CSS, prípadne celkový návrh dizajnu blogu zložitý alebo si naò netrúfate, môžete ma skontaktovať na moj e-mail tkacik3d@gk2-po.sk. V takomto prípade bol by som ochotný Vám s dizajnom pomôcť resp. návrhuť a vytvoriť podľa vaších požiadavok. Ale najprv sa o to pokuste sami.

Ak celý dizajn stránky máte dokončený a otestovaný (napr. pomocou priloženeho preview.htm), stačí ho zaslať (všetky obrázky + CSS) administrátorovi blogu. Môže to chvíľu (asi do jedneho dòa - administrátor určite nestriehne vždy na blogu na každú požiadavku použivateľov) trvať pokiaľ váš dizajn administrátor nastaví na váš blog (vyžaduje si to zásah do systému - myslím). Preto prosím budťe ohľaduplný k adminovi.

Editácia CSS štýlu

Nebudem kompletne vysvetľovať CSS (viac o CSS na www.w3schools.com, vysvetlím len časti, ktoré je potrebné zmeniť oproti pôvodnému CSS.

Takže stručne: CSS definuje ako zobrazovať, nedefinuje čo zobrazovať (vynímka sú obrázky). CSS je delené na elementy a parametre (názov parametru a hodnota). Ukažkový zápis jedného elementu:
body {
font-size: 8pt;

}

kde body je názov elementu, zloženou zátvorkou začína definícia elementu. font-size je parameter elementu, nasleduje dvojbodka a hodnota parametra. V tomto prípade je to 8pt. Parametre sú oddelené bodkočiarkou. Definícia elementu je uzavretá zloženou zátvorkou.

Zakladné parametre pre text
font-size Veľkosť písma - udavá sa v pixeloch napr. 10px, bodoch napr. 8pt (štandardné na blog.sk) alebo bez jednotky (môže viesť k rôznemu zobrazeniu, na rôznych prehliadačoch).
font-family Rez písma (vo Windowse tiež známe ako font) - definuje font písma. Viacnasobné hodnoty sú oddelené čiarkou a uvadzajú aké iné písmo použiť ak hlavné (prvé v zozname) nie je dostupné. Hodnotou môžu byť aj všeobecné označenia písem: serif, sans-serif, cursive, fantasy, monospace (proporcionálne písmo - pisací stroj).
font-style Štyl písma môže byť: normal, italic (kurzíva), oblique (prakticky to isté ako kurzíva).
font-weight Hrúbka písma - môže mať hodnoty: normal, bold (hrubé), bolder (hrubšie), lighter (tenšie).
text-decoration Ozdobenie textu - hodnoty:none (normálne), underline (podčiarknuté), overline (čiara nad textom), line-through (preškrtnuté).
text-align Zarovnanie textu. Može byť: left (naľavo), center (nastred), right (napravo), justify (do bloku).
vertical-align Vertikálne zarovnanie textu. Može byť: top (navrch, štandardne), center (nastred), bottom (naspod).
color Farba textu - zapisuje sa vo slovne(zakladné farby po anglicky)alebo vo formate RGB (červená, zelená, modrá) a to hexadecimalne napr. #2a6bc3 alebo pomocou funkcie rgb(12,23,25), kde maximalna hodnota čísla je 255.

V nasledujúcej tabuľke sú zapísané všetky podstatné elementy, ktoré definujú vzhľad stránky. Odporučam editáciu CSS z môjho štýlu (mnoho veci je tam pekne prednastavených, najprehľadnejšie zapísané). Elementy, parametre, ktoré tu nie sú uvedené nemeòte (môžete iba ak viete čo robíte).

Základ stránky
body Hierarchický najvyšší element - definuje základne parametre celej stránky
background-color farba pozadia stránky, na blog.sk je to farba okolo tela stránky. Zápis pozri color medzi parametrami textu.
parametre textu Definuju štandardné parametre textu na stránke. Zápis pozri parametre textu (prvá tabuľka).
#pagewidth širka blogu
width Širka blogu je nadefinovaná až tu. Je to údaj v pixeloch (zápis napr. 760px), zvyčajne je to šírka horného obrázka.
Zahlavie stránky
#header rozmery a cesta k hornému obrázku
width Širka horného obrázka. Hodnota je v pixeloch (zápis napr. 760px).
height Výška horného obrázka. Hodnota je v pixeloch (zápis napr. 760px).
background-image Cesta k obrázku. Ak je obrázok v zložke (priečinku) so štýlom, stačí uviesť iba názov súboru. zápis je url( cesta resp. názov obrázka)
#meno Názov blogu
parametre textu Definuju parametre textu, ktorým sa názov blogu zobrazuje. Zápis pozri parametre textu (prvá tabuľka).
right alebo left Umiestnenie - Absolutna poloha názvu. Parameter môže byť left (zľava) alebo right (zprava). Hodnota udáva absolutnu pozíciu v pixeloch od daného okraja stránky (blogu).
top Absolutna poloha názvu od vrchu stránky (resp. od vrchu horného obrázka). Udavá sa v pixeloch (zápis napr. 120px). Text by sa nemal dostať mimo horného obrázka.
width Maxmimalna širka názvu - Hodnota v pixeloch (zápis napr. 580px)
visibility Určuje či sa má na stránke zobrazovať názov blogu. Hodnota bôže byť visible (názov je zobrazený) alebo hidden (názov je skrytý, predošle parametre netreba mať nadefinované, využitie napr. ak názov blogu je už v hornom obrázku)
#counter Počitadlo návštev
right alebo left Umiestnenie - Absolutna poloha počítadla. Parameter môže byť left (zľava) alebo right (zprava). Hodnota udáva absolutnu pozíciu v pixeloch od daného okraja stránky (blogu).
top Absolutna poloha názvu od vrchu stránky (resp. od vrchu horného obrázka). Udavá sa v pixeloch (zápis napr. 120px). Text by sa nemal dostať mimo horného obrázka.
parametre textu Definujú parametre textu, ktorým sa počet návštev zobrazuje. Zápis pozri parametre textu (prvá tabuľka).
Menu
#leftcol Navigačné menu - poloha a rozmer
float Umiestnenie - môže byť left (vľavo) alebo right (vpravo).
width Širka navigačného menu - Hodnota v pixeloch (zápis napr. 170px), zvyčajne je to 170 pixelov.
.menubox Položky menu
parametre textu Definujú parametre textu pre položky menu. Zápis pozri parametre textu (prvá tabuľka).
.menubox a Položky menu - odkazy
parametre textu Definujú parametre textu pre položky menu. Zápis pozri parametre textu (prvá tabuľka).
.menubox a:hover Položky menu - odkazy - ak je kurzor nad odkazom
parametre textu Definujú parametre textu pre položky menu. Zápis pozri parametre textu (prvá tabuľka).
.titles Položky menu - odkazy
background-image Cesta k obrázku. Ak je obrázok v zložke (priečinku) so štýlom, stačí uviesť iba názov súboru. zápis je url( cesta resp. názov obrázka)
height Výška nadpisu resp. obrázka v pozadí nadpisu - Hodnota v pixeloch (zápis napr. 580px)
parametre textu Definujú parametre textu pre nadpisy kategórií v menu (napr. Archív). Zápis pozri parametre textu (prvá tabuľka).
Samotný článok
#maincol Samotný článok - poloha a rozmer
float Umiestnenie - môže byť left (vľavo) alebo right (vpravo).
width Širka článku - Hodnota v pixeloch (zápis napr. 580px), je to rozdiel šírky stránky a navigačného menu.
.txt Samotný text
parametre textu Definujú parametre textu pre samotný text článku. Zápis pozri parametre textu (prvá tabuľka).
.txt a Samotný text - hypertextový odkaz
parametre textu Definujú parametre textu pre odkaz. Zápis pozri parametre textu (prvá tabuľka).
.txt a:hover Samotný text - hypertextový odkaz - ak je kurzor nad odkazom
parametre textu Definujú parametre textu pre odkaz. Zápis pozri parametre textu (prvá tabuľka).
.txt table Tabuľka
parametre textu Definujú parametre textu v tabuľka. Odporúčam skopírovať parametre textu z elementu .txt.Zápis pozri parametre textu (prvá tabuľka).
border-width Hrúbka okrajov tabuľky - Hodnota je v pixeloch (napr 1px).
border-color Farba okrajov tabuľky - Hodnoty pozri Parametre textu - parameter color.
border-style Štyl čiary okraja tabuľky - Hodnota môže byť: none (bez okraja), hidden (skrytý), dotted (bodkovaný), dashed (čiarkovaný), solid (čiara), double (dvojitá čiara), groove, ridge, inset (3D - vtlačené), outset (3D - vystupujúce).
background-color Farba pozadia tabuľky. Hodnoty pozri Parametre textu - parameter color a naviac hodnota transparent - prvok nemá vlastné pozadie (zobrazuje sa to čo je za nim).
.txt td Bunka tabuľky
parametre textu Definujú parametre textu v tabuľka. Odporúčam skopírovať parametre textu z elementu .txt. Zápis pozri parametre textu (prvá tabuľka).
border-width Hrúbka okrajov bunky - Hodnota je v pixeloch (napr 1px).
border-color Farba okrajov bunky - Hodnoty pozri Parametre textu - parameter color.
border-style Štyl čiary okraja bunky - Hodnota môže byť: none (bez okraja, neodporúčam), hidden (skrytý, neodporúčam), dotted (bodkovaný), dashed (čiarkovaný), solid (čiara), double (dvojitá čiara), groove, ridge, inset (3D - vtlačené), outset (3D - vystupujúce).
background-color Farba pozadia bunky. Hodnoty pozri Parametre textu - parameter color a naviac hodnota transparent - prvok nemá vlastné pozadie (zobrazuje sa to čo je za nim).
input Textové polia a tlačítko pri zadavaní komentára resp. odkazu
parametre textu Definuju parametre textu v daných prvkoch. Doporučujem meniť len parameter color. Zápis pozri parametre textu (prvá tabuľka).
border-width Hrúbka okrajov prvku - Hodnota je v pixeloch (napr 1px).
border-color Farba okrajov prvku - Hodnoty pozri Parametre textu - parameter color.
border-style
background-color Farba pozadia prvku. Hodnoty pozri Parametre textu - parameter color a naviac hodnota transparent - prvok nemá vlastné pozadie (zobrazuje sa to čo je za nim).
h1 Nádpisy
parametre textu Definuju parametre textu, ktorým sa nádpis zobrazuje. Zápis pozri parametre textu (prvá tabuľka).

...pre bloggerov... | stály odkaz

Komentáre

 1. tento članok bol
  už optimalizovan pre nový dizajn mojho blogu - tabuľky by mali byť jednoznačnejšie, keď admin spusti nov dizajn.
  publikované: | autor: DaMage (e-mail, web, neautorizovaný)
 2. Mám len jednu otázku
  Ako dlho si toto písal?<br /> Muselo to byť mučenie teba aj klávesnice. Ale inak dobrý nápad dať aj laikom možnosť vytvoriť si svoj vlastný design i keď osobne si myslím, že sa na to odhodlá málokto, lebo toto je naozaj trošku zložitejší proces, ako si ho napísal (a treba mať v sebe aj trochu z dizajnéra). <br /><br /><strong>P.S.</strong>Držím palce všetkým, ktorí sa na to odhodlajú.
  publikované: | autor: Gnaag (e-mail, web, neautorizovaný)
 3. done
  Takze admin to uz spustil :)
  publikované: | autor: wa (e-mail, web, neautorizovaný)
 4. dakujem ti
  ze si napisal to, na co som ja bohuzial nemal cas. Keby mal niekto este nejake otazky ohladom dizajnu tak kludne na dmiba<ad>blog<bodka>sk, rad poradim aj ja. Snad ich nebude vela a ja budem stihat odpovedat.
  publikované: | autor: dmiba (e-mail, web, neautorizovaný)
 5. zabudol som na specialitky komentarov, ktore sme svojho casu zaviedli
  takze este raz e-mail: dmiba|ad|blog|bodka|sk

  snad pochopite ze ad = @ a bodka = .
  publikované: | autor: dmiba (e-mail, web, neautorizovaný)
 6. re: Dmiba
  Niet zaco rad pomozem aj v buducnosti
  publikované: | autor: DaMage (e-mail, web, neautorizovaný)
 7. Moznost vytvorit si vlastny webdizajn je fajn
  Som grafik a uvazujem o tom ze by som blogoval na temu webdesign. Blogovat o webdesingu bez moznosti vytvorit si vlastny webdesign na svojom blogu by nebolo ono.
  publikované: | autor: Feri (e-mail, web, neautorizovaný)
 8. je tam potrebny
  aj ten Thumbs.db??? pochybujem :))) vidim, ze tu mame windowsaka :)) inac dobry clanok.
  publikované: | autor: zoll (e-mail, web, neautorizovaný)
 9. thumbs.db
  naozaj nie je potrebny, omylom sa tam dostal.
  publikované: | autor: DaMage (e-mail, web, neautorizovaný)
 10. sm ti
  mailoval.... hadam ti to doslo :)
  publikované: | autor: zoll (e-mail, web, neautorizovaný)
 11. design
  ktory si vytvoril... no, ak naozaj vypoveda o Tebe samotnom, tak by som nechcel vidiet jedinu Tvoju myslienky.
  Okrem toho, moc viditelne tu nie je nic, ani len linky.
  Jo, dost kritiky, idem si vytvorit vlastny design, nech je co kritizovat :-)(-:
  publikované: | autor: CyberGhost (e-mail, web, neautorizovaný)
 12. ten dizajn
  bol cisto necakany napad.Napadlo ma a nakreslil som to a dal sem.
  publikované: | autor: DaMage (e-mail, web, neautorizovaný)
 13. Všetci čo ste mi mailovali ohladom dizajnu
  prosim pošlite vaše maily znovu, neviem mozno som ich vymazal pri odstranovani spamu (no teraz mam uz prepracovanejsi filter, cize dojde to).
  Toto sa netyka zoll-a a enyon-a ich maily som este zastihol.
  publikované: | autor: DaMage (e-mail, web, neautorizovaný)
 14. 2 demage
  pisal som ti vcera, ale ako dnes vidim, tak moj komentar niekde zmizol ..
  robil som svoj blog na zaklade tvojej instruktaze, dik, ale podobne ako tvoj, kedysi este minuly tyzden, aj moj je dnes, trochu chybny. mohol by si mi dat tip co takto posuva textovu cast? mne sa to zobrazuje na lokalnom kompe v poriadku .. :(
  publikované: | autor: siajen (e-mail, web, neautorizovaný)
 15. 2 demage
  ok, dik :), som si neprecital postu .. (komentar ignoruj)
  publikované: | autor: siajen (e-mail, web, neautorizovaný)
 16. jedna poznamka zo dnes
  skus tam namiesto napr. 760px dat max. 740px, lebo to je aktualne maximum sirky, ktora je dostupna, inak to rozhadzuje dizajn a uz mame prvu damu, co sa tym nechala zmiast.
  publikované: | autor: dmiba (e-mail, web, neautorizovaný)
 17. tak ja neviem
  ja som sa s tym rozhadzanim zatial nestretol a tych 760px je pouzitych vo viacerych dizajnoch (ja, lemy, ywana) a k rozhadzaniu nedochaza... jediny raz doslo k rozhadzaniu po malej zmene kodu na blogu - potom som opravil vsetky css a otestoval... no mozno problem je ze som zabudol dat k stiahnutiu opravenu ukazkovu verziu...

  a o koho vlastne ide?
  publikované: | autor: DaMage (e-mail, web, neautorizovaný)
 18. uz sa ten dizajn docasne stiahol
  nedival som sa na tie dva blogy, ale nad layermi je tabulka (ta s novou strukturou konci) a ta ma width=740. Povodne tabulka generovala height=100% a zacentrovanie blogu, a rovnako mala obmedzovat sirku, ale to zjavne s tou sirkou nefunguje.
  publikované: | autor: dmiba (e-mail, web, neautorizovaný)
 19. ...
  Mne sa s tým veľmi nechce zabíjať čas...:o(
  publikované: | autor: Blackbird (e-mail, web, neautorizovaný)
 20. chybu by trebalo specifikovat trosku blizsie...
  pretoze tych blogov s 760px je viac (snipi ma dokonca 800px) a tam sa to nevyskytuje, najlepsie keby som sa na to mohol pozriet...
  pouzitie tabulku ako obmedzenie sirky je nefukcne lebo ta sa automaticky roztiahne (neviem ci to je dane specifikaciou html alebo reprezentaciou v prehliadacoch) aby pohltila prvky s absolutnymi rozmermi...
  ... v dizajne preto asi doslo k chybe pri zadani sirky menu a sirky hlavneho stlpca kde doslo po scitani k sirke vacsej ako 760px (margin + border + padding + width v rezime standard a v rezime quirk margin + width, blog bezi v rezime quirk - ani ja presne neviem o co sa tu jedna)

  tych spominanych 760px je nastavenych v style prvku pagewidth, ak vnorene plavajuce elementy su sirsie su automaticky zoradene pod seba (spomynane rozhadzanie) podla toho ako sa vyskytuju v zdrojovom kode (najprv menu, potom hlavny stlpec)...

  najlepsie by bolo spomynany problem vidiet, pretoze sa uz parkrat vyskytol.
  publikované: | autor: DaMage (e-mail, web, neautorizovaný)
 21. este k tym rezimom...
  cize rezim standard je platny pre validne html strict a xhtml strict dokumenty (co bohuzial blog.sk nie je) a rezim quirk (rezim spatnej kompability) jsa vyuziva pri vsetkych starsich variantach html (vznikol kvoli zlej interpretacii standardov spolocnostou Microsoft)... ale toto je uz trochu offtopic...

  ten spomynany problem je ze po scitani rozmerov vnorenych elementov dojdeme k rozmerom vacsim ako rodicovsky element, ktory sa roztiahne (v pripade ak dcerske elementy nie su plavajuce) alebo ich zoradi (rozhadze - ak dcerske elementy su plavajuce - float)
  publikované: | autor: DaMage (e-mail, web, neautorizovaný)
 22. aktualne je to bezpredmetne
  ako som vravel, nove sablony budu valid strict xhtml, navyse ho chcem koncipovat tak, ze uz nebude nic obmedzujuce ;)
  publikované: | autor: dmiba (e-mail, web, neautorizovaný)
 23. uz sa ta ten
  xhtml strict tesim... rad by som ho videl uz teraz... aspon aby som sa nan mohol pripravit/ pripravit novy dizajn.. joj keby sa dalo... aspon na mail
  publikované: | autor: DaMage (e-mail, web, neautorizovaný)
 24. to je sice super
  ja by som si vlasny design vytvoril ako nic ale ako ho mozem na blog uploadnut, funguje tu nejake ftp? preco o tom nikde nic neni?
  publikované: | autor: sasan (e-mail, web, neautorizovaný)
 25. 2 sasan
  nefunguje tu ftp... proste ho posles mailom na admin@blog.sk
  publikované: | autor: DaMage (e-mail, web, neautorizovaný)
 26. ...
  caves damage, prosim ta, mam uz spraveny navrh na design, ale neviem, ci je dobry, nemohol by si mi pomoct? ☺☺☺
  publikované: | autor: flashy (e-mail, web, neautorizovaný)
 27. toto je pre laikov?
  Nerozumiem ani n.
  publikované: | autor: cvirova (e-mail, web, neautorizovaný)
 28. ahoj DaMage
  Prave som poslala adminovi svoj navrh na design si ho potom pozri a posud ci je pekny dobre? :) dik ahoj
  publikované: | autor: myschka (e-mail, web, neautorizovaný)
 29. :D
  Cvirova -sme dve
  publikované: | autor: henka (e-mail, web, neautorizovaný)
 30. dd
  nerozumiem tomu totalne nic !!!! :-((
  publikované: | autor: maja (e-mail, web, neautorizovaný)
 31. tento clanok uz nezije?
  ...ani prilozeny subor sa neda stiahnut :(((
  publikované: | autor: miko (e-mail, web, neautorizovaný)
 32. mne to...
  ...pomohlo moc, len ešte ako zničiť spod článku ten blbý reklamný baner??????!!!!DIKES
  publikované: | autor: Qtinka (e-mail, web, autorizovaný)
 33. obávam sa, že tolko času ani energie nemám
  podľa tohto si upravovať svoju stránku ... patrím medzi tých, ktorí toho v tomto smere moc nepobrali
  publikované: | autor: Petula (e-mail, web, autorizovaný)
 34. Petula
  Nič si z toho nerob.. Ja som zase leniví na takéto hračičky.. veď ide hlavne o text a nie o blikajúce ninja korytnačky :)
  publikované: | autor: iviak (e-mail, web, autorizovaný)
 35. iviak
  tiež to tak aj beriem ... :) nehrozí, že by som v dohľadnom čase doštudovala moje evidentné rezervy vo webdizajne
  publikované: | autor: Petula (e-mail, web, autorizovaný)
Pozor, na konci je potreba spočítať neľahkú matematickú úlohu! Inak komentár nevložíme. Pre tých lenivejších je tam tlačidlo kúzlo.Prevádzkované na CMS TeaGuru spoločnosti Singularity, s.r.o., © 2004-2014